Αποφασίζει τοπική αργία και προσλήψεις ο δήμος Μαρκοπούλου

Με 28 θέματα στην Ημερήσια Διάταξη συνεδριάζει , την Τετάρτη , 14 του μηνός , το Δημοτικό Συμβούλιο Μαρκοπούλου . Όλα τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης είναι τα εξής :

 1. Λήψη απόφασης για έγκριση 2ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου έτους 2018.

 2. Λήψη απόφασης για καθορισμό τρόπου εκτέλεσης των Κ.Α. του Προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2018.

 3. Λήψη απόφασης για έγκριση κατανομής ΣΑΤΑ για το έτος 2017.

 4. Λήψη απόφασης για προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού με σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, για το έτος 2018.

 5. Λήψη απόφασης για προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, έτους 2018, για τις υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας.

 6. Λήψη απόφασης για διαγραφή οφειλών ύδρευσης της ανώνυμης εταιρείας με τον διακριτικό τίτλο «ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ», σύμφωνα με την υπ’ αρ. 61/10-02-2017 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

 7. Λήψη απόφασης περί μη άσκησης ενδίκων μέσων στην από 29-01-2018 δήλωση παραίτησης της τελούσας υπό εκκαθάριση ΕΠΕ με τον διακριτικό τίτλο «DOBBY DESIGN ΕΠΕ», από το δικόγραφο της από 05-10-2017 αγωγής της κατά του Δήμου Μαρκοπούλου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

 8. Λήψη απόφασης για ορισμό μελών, για την συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής Έργων κάτω των 5.869,40€ για το έτος 2018.

 9. Λήψη απόφασης για ορισμό μελών, για την συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής Έργων άνω των 5.869,40€ για το έτος 2018.

 10. Λήψη απόφασης για έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσιών / εργασιών για συντήρηση – επισκευή οχημάτων του Δήμου Μαρκοπούλου (αρ.219 παρ.5 του Ν.4412/2016).

 11. Λήψη απόφασης για έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών / εργασιών για διάφορες δαπάνες του Δήμου (αρ. 219, παρ. 5 του Ν.4412/2016).

 12. Λήψη απόφασης για καθορισμό θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών ΤΕΙ στο Δήμο Μαρκοπούλου.

 13. Λήψη απόφασης για καθιέρωση της 21ης Μαΐου ως ημέρας τοπικής αργίας, λόγω εορτασμού των Πολιούχων της πόλης μας Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης.

 14. Λήψη απόφασης για επανέκδοση του βιβλίου «Το Μαρκόπουλο των Μεσογείων. Οδοιπορικό στους αιώνες» του προσφάτως εκλιπόντα συμπολίτη μας κ. Σταμάτη Μεθενίτη.

 15. Λήψη απόφασης για παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος επί της οδού Ρεμπούσκου, Ο.Τ.107 της 1ης Π.Ε. Δήμου Μαρκοπούλου.

 16. Λήψη απόφασης για διόρθωση της υπ’ αρ. 383/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ως προς την αρίθμηση ρυθμιστικής πινακίδας «Απαγορεύεται η αριστερή στροφή».

 17. Λήψη απόφασης για τροποποίηση – συμπλήρωση της υπ’ αρ. 276/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά πρόταση κυκλοφοριακής οργάνωσης, στη συμβολή των οδών Ελ. Βενιζέλου, Μετ. Σωτήρος, Κυκλάδων και Πανοράματος στην 4η – 5η Π.Ε. στο Πόρτο Ράφτη.

 18. Λήψη απόφασης για έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στις οδούς Κύπρου και Κων. Στάμου στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας.

 19. Λήψη απόφασης για έγκριση νέας πρότασης τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. Γ1098 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη του Δήμου Μαρκοπούλου, κατόπιν υποβολής ένστασης.

 20. Λήψη απόφασης για καταβολή αποζημίωσης επικειμένων στους ιδιοκτήτες του οικοπέδου στο Ο.Τ. Γ882 με κωδικό 691304 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη.

 21. Λήψη απόφασης για καταβολή οφειλόμενης αποζημίωσης Δήμου στις συνιδιοκτήτριες του οικοπέδου στο Ο.Τ.Γ1100 με κωδικό 691812 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.

 22. Λήψη απόφασης για έγκριση κοπής δέντρων.

 23. Λήψη απόφασης για καταβολή αποζημίωσης Δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου Μαρκοπούλου.

 24. Λήψη απόφασης για καταβολή αποζημίωσης Δικαστικών Επιμελητών για διάφορες υποθέσεις του Δήμου Μαρκοπούλου.

 25. Λήψη απόφασης για έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης Νομικών Παρασχεθεισών Υπηρεσιών (αρ.219 παρ.5 του Ν.4412/2016).

 26. Λήψη απόφασης επί του υπ’ αρ. -1- Πρακτικού της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων.

 27. Λήψη απόφασης παραχώρηση τάφου τριετούς ταφής.

 28. Λήψη απόφασης για επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων.