Με προυπολογισμό και άλλα 20 θέματα το Δημοτικό Συμβούλιο Αλίμου

Δυο συνεδριάσει, με σημαντικότερη εκείνη που έχει αποκλειστικό θέμα την έγκριση του προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων Δήμου Αλίμου και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Αλίμου και των Ν.Π.Δ.Δ για το 2018 , θα πραγματοποιήσει την Τετάρτη 15 Νοεμβρίου το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλίμου. Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, της δεύτερης συνεδρίασης είναι τα εξής:

ΘΕΜΑ 1ο

Έγκριση της 87/2017 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. ΘΟΠΑΑ με τίτλο «Ψήφιση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018».

ΘΕΜΑ 2ο

Έγκριση της 108/2017 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΛΙΜΟΥ με τίτλο «Ψήφιση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018».

ΘΕΜΑ 3ο

Αποδοχή και κατανομή ποσού € 69.404,93 (εξήντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων τεσσάρων ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών) για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας του προσωπικού του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΛΙΜΟΥ» από τους ΚΑΠ μηνός Νοεμβρίου 2017.

ΘΕΜΑ 4Ο

Αποδοχή και κατανομή ποσού € 2.568,34 (δύο χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα οκτώ ευρώ και τριάντα τεσσάρων λεπτών) για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των χώρων άθλησης του Ν.Π.Δ.Δ. «ΘΟΥΚΥΔΙΔΕΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ» από τους ΚΑΠ μηνός Νοεμβρίου 2017.

ΘΕΜΑ 5Ο

Αποδοχή και κατανομή ποσού € 1.659,28 (χιλίων εξακοσίων πενήντα εννέα ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτών) για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών μισθοδοσίας δύο (2) εργαζομένων ΑμεΑ του Ν.Π.Δ.Δ. «ΘΟΥΚΥΔΙΔΕΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ» από τους ΚΑΠ μηνός Νοεμβρίου 2017.

ΘΕΜΑ 6Ο

Αποδοχή και κατανομή ποσού € 6.693,62 (έξι χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα τριών ευρώ και εξήντα δύο λεπτών) για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των Νομικών Προσώπων & Υπηρεσιών του Ν.3106/2003 από τους ΚΑΠ μηνός Νοεμβρίου 2017.

ΘΕΜΑ 7Ο

Διαγραφή εγγραφής στον με αριθμό 42/25-5-2015 Βεβαιωτικό κατάλογο που αφορά σε τέλη καθαριότητας οικιών.

ΘΕΜΑ 8ο

Αίτηση καταστήματος για διαγραφή έτους 2007.

ΘΕΜΑ 9ο

Επιστροφή ποσών στον κ. Αλεξανδρόπουλο Χρυσοβαλάντη ως αχρεωστήτως καταβληθέντων.

ΘΕΜΑ 10ο

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΟΔΩΝ».

ΘΕΜΑ 11ο

Έγκριση παράτασης συμβατικού χρόνου παράδοσης υλικών για την «Προμήθεια αναλώσιμων υλικών για τα fax και πολυμηχανήματα του Δήμου».

ΘΕΜΑ 12ο

Χορήγηση παράτασης συμβατικού χρόνου περαιώσεως του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΗΠΕΔΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΛΙΜΟΥ».

ΘΕΜΑ 13ο

Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του Έργου Επανασφάλτωση Οδών του Δήμου 2015.

ΘΕΜΑ 14ο

Καθορισμός θέσης περιπτέρου.

ΘΕΜΑ 15ο

Έγκριση διενέργειας, δαπάνης και δέσμευση πίστωσης για την «Διοργά

νωση συναυλίας για την ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΛΑΣ».

ΘΕΜΑ 16Ο

Έγκριση διενέργειας, δαπάνης και δέσμευση πίστωσης για την «Διοργάνωση συναυλίας με τον Λάκη Παπαδόπουλο».

ΘΕΜΑ 17ο

Έγκριση διενέργειας, δαπάνης και δέσμευση πίστωσης για την διοργάνωση της θεατρικής παράστασης »Ο Χορός της Εξουσίας» (Αγαμέμνων – Κλυταιμνήστρα – Ορέστης).

ΘΕΜΑ 18ο Έγκριση διενέργειας, δαπάνης και δέσμευση πίστωσης για την διοργάνωση εγκαινίων κλειστού γυμναστηρίου. 
ΘΕΜΑ 19ο Έγκριση διενέργειας, δαπάνης και δέσμευση πίστωσης για την  διοργάνωση εικαστικής έκθεσης.
ΘΕΜΑ 20ο

Αιτήσεις υπ’ αριθμ. 23469/7.11.2017 και 23840/10.11.2017 με θέμα «Κήρυξη-οριοθέτηση ως αρχαιολογικού χώρου περιοχής των Δήμων Αλίμου και Ελληνικού- Αργυρούπολης Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών, περιφέρεια Αττικής που δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 256/02-11-2017».