Νέα ενίσχυση σε νιόπαντρα κορίτσια από το δήμο Αίγινας

 

Η Διαχειριστική Επιτροπή των Κληροδοτημάτων του Δήμου μας κατά τη συνεδρίασή της που πραγματοποιήθηκε στις 5-3-2018 λαμβάνοντας υπόψιν τον οργανισμό Διοικήσεως και διαχειρίσεως του Κληροδοτήματος Π&Α ΚΑΠΠΟΥ (ΦΕΚ 182/1957) αποφάσισε κατά πλειοψηφία (αρ. απόφασης 2/2018) να γίνουν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να εκτελεστεί ο σκοπός του Κληροδοτήματος Π&Α ΚΑΠΠΟΥ για το έτος 2018 ως εξής :

 • θα ενισχυθούν οικονομικά μετά το γάμο τους, τρία (3) κορίτσια καταγόμενα από την Αίγινα και που διαμένουν στην Αίγινα. Για την εκτέλεση του σκοπού θα διατεθεί το ποσό των τριών χιλιάδων τριακοσίων (3.300,00) ευρώ, χίλια εκατό (1.100,00) ευρώ σε κάθε κορίτσι.
 • Για την εκλογή των κοριτσιών θα διεξαχθεί δημόσια κλήρωση ενώπιον της Διαχειριστικής Επιτροπής του Κληροδοτήματος.
 • Τα αποτελέσματα της κλήρωσης των κοριτσιών θα αναρτηθούν για δεκαπέντε (15) ημέρες στην ιστοσελίδα του Δήμου Αίγινας και στο πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος για τυχόν υποβολή ένστασης από τις ενδιαφερόμενες εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση.
 • Οι ενδιαφερόμενες να υποβάλλουν στη διεύθυνση ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ (ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ Π&Α ΚΑΠΠΟΥ ) – 1ος όροφος, Οινώνης 3 Τ.Κ 18010 Αίγινα τα εξής δικαιολογητικά:
 1. Αίτηση με πλήρη ατομικά στοιχεία, στοιχεία διαμονής, επικοινωνίας και συνημμένων  εγγράφων (το έντυπο της αίτησης διανέμεται από το Δήμο)
 2. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 3. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται η μόνιμη κατοικία της ενδιαφερόμενης και ότι δεν έχει κληρωθεί από το συγκεκριμένο Κληροδότημα σε κλήρωση προηγούμενου έτους. (διανέμεται από το Δήμο)

–           Εάν κάποια ενδιαφερόμενη κληρώθηκε από το συγκεκριμένο Κληροδότημα σε κλήρωση  προηγούμενου έτους, δεν μπορεί να συμμετάσχει εκ νέου.

 1. Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας

–           Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλουν κορίτσια ηλικίας 16 έως 35 ετών. Επίσης μπορούν να υποβάλλουν αίτηση περισσότερα του ενός κοριτσιού από την ίδια οικογένεια.

 1. Φωτοαντίγραφο του Εκκαθαριστικού Σημειώματος φορολογικού έτους 2016 της ενδιαφερόμενης (εφόσον υποβάλλει) όπου το  συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημά της θα πρέπει να είναι μέχρι 4.320 ευρώ.
 2. Φωτοαντίγραφο του Εκκαθαριστικού Σημειώματος φορολογικού έτους 2016 της οικογένειας της ενδιαφερόμενης όπου το συνολικό ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα θα πρέπει να είναι μέχρι 8.640 ευρώ. Για κάθε ανήλικο ή προστατευόμενο τέκνο, το οικογενειακό εισόδημα αυξάνεται κατά χίλια(1.000,00) ευρώ για κάθε τέκνο.

– Σε περίπτωση που υπάρχει διαζύγιο ή διάσταση μεταξύ των γονέων, θα λαμβάνεται υπόψιν σαν οικογενειακό εισόδημα, το εισόδημα του γονέα που έχει την επιμέλεια της ενδιαφερόμενης προσκομίζοντας σχετική δικαστική απόφαση ή ένορκη βεβαίωση.

 1. Εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ έτους 2017 ξεχωριστά για κάθε μέλος της οικογένειας (ενδιαφερόμενης και γονέων). Σε περίπτωση που κάποιο μέλος δεν διαθέτει ακίνητη περιουσία θα προσκομίζει μηδενικό εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ ή  υπεύθυνη δήλωση περί μη κατοχής ακίνητης περιουσίας.

–     Η συνολική αξία των ακινήτων της οικογένειας να μην υπερβαίνει τις 120.000,00€. Για κάθε ανήλικο ή προστατευόμενο τέκνο, η συνολική αξία των ακινήτων αυξάνεται κατά 15.000,00€.

– Σε περίπτωση που υπάρχει διαζύγιο ή διάσταση μεταξύ των γονέων, θα λαμβάνεται υπόψιν η συνολική αξία των ακινήτων της ενδιαφερόμενης και του γονέα που έχει την επιμέλεια προσκομίζοντας σχετική δικαστική απόφαση ή ένορκη βεβαίωση.

 1. Φορολογική δήλωση φορολογικού έτους 2016 μόνο σε περίπτωση που η οικογένεια έχει προστατευόμενα τέκνα που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και το οικογενειακό τους εισόδημα ξεπερνά το ποσό των 8.640 ευρώ ή η συνολική αξία των ακινήτων της οικογένειας ξεπερνά τις 120.000,00€

Η υποβολή των αιτήσεων θα ξεκινήσει από την Δευτέρα 16-04-2018 έως και την Πέμπτη 26-04-2018