Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ελευσίνας

 

Με19 θέματα συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ελευσίνας , την Πέμπτη 14 του μηνός . Όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής :

 1. Έγκριση Ισολογισμού και αποτελέσματα χρήσης οικονομικού έτους 2015.
 2. Λήψη απόφασης για την έγκριση του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 του Δήμου Ελευσίνας.
 3. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος – Αναμόρφωση Δημοτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.
 4. Συζήτηση για την πρόταση του Νόμου Κλεισθένης.
 5. Συζήτηση – Ενημέρωση για τις αντικειμενικές αξίες στο Δήμο Ελευσίνας.
 6. Ορισμός ορκωτού ελεγκτή για την διενέργεια ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ελευσίνας για το έτος 2017.
 7. Λήψη απόφασης για την κήρυξη απαλλοτρίωσης υπέρ του Δήμου Ελευσίνας  διατηρητέου κτίσματος μετά του περιβάλλοντος χώρου/οικοπέδου (φερόμενη ιδιοκτησία Μορφοπούλου κλπ) , επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου  και του Ο.Τ. 123 της Ελευσίνας , ως χώρου για τη δημιουργία πολιτιστικών δραστηριοτήτων.
 8. Λήψη απόφασης για την έγκριση  της  συμβάσεως χρησιδανείου μεταξύ Δήμου Ελευσίνας και Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος.
 9. Έγκριση μελέτης του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις Οδών Κάτω Ελευσίνας»
 10. Λήψη απόφασης για την ανάγκη εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή Πλατειών».
 11. Λήψη απόφασης για την ανάγκη εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή νέου χώρου πολιτισμού στο Ο.Τ. 162 επί της οδού Δαρδανελίων της Δ.Ε. Ελευσίνας».
 12. Λήψη απόφασης για την ανάγκη ανάθεσης της εργασίας Ψηφιοποίησης Φακέλων Προσωπικού του Δήμου Ελευσίνας και συστήματος αρχειοθέτησης.
 13. Λήψη απόφασης για την ανάγκη διενέργειας της δαπάνης για την «Συντήρηση – Αναβάθμιση Λογισμικών, Διαδικτυακών Εφαρμογών, Συνδρομές Προγραμμάτων – Εφαρμογών Τεχνικής Υπηρεσίας».
 14. Λήψη απόφασης για την ανάγκη  διενέργειας της προμήθειας υαλοπινάκων και αναλωσίμων αυτών για την αντιμετώπιση έκτακτων προβλημάτων (βανδαλισμοί κ.λ.π)
 15. Λήψη απόφασης για την ανάγκη διενέργειας  Συντήρησης και επισκευής δημοτικών αντλιοστασίων.
 16. Λήψη απόφασης για την παράταση της σύμβασης για την προμήθεια Φαρμακευτικού & Λοιπού Υγειονομικού Υλικού.
 17. Διαγραφή οφειλής από το Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου.
 18. Λήψη απόφασης για την έγκριση των πρωτοκόλλων παραλαβής υλικών προμηθειών & παραλαβή των αντικειμένων των συμβάσεων γενικών υπηρεσιών.
 19. Λήψη απόφασης για τον καταλογισμό αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από προνοιακά επιδόματα.