Ψηφίζει τον προυπολογισμό του ΄18 και τα έργα το Δημοτικό Συμβούλιο Αγ. Παρασκευής

Η ψήφιση του Προϋπολογισμού και του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018 είναι τα θέματα των δύο πρώτων, εκ των τριών συνεχόμενων, συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίας Παρασκευής την Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου . Συγκεκριμένα:

Στις 3.30μμ θα ξεκινήσει η 32η Τακτική Συνεδρίαση με θέμα:

Ψήφιση και έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αγίας Παρασκευής οικονομικού έτους 2018 (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).

Στις 4.30μμ θα ξεκινήσει η 33η Τακτική Συνεδρίαση με θέμα:

Ψήφιση και έγκριση Προϋπολογισμού και Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων Δήμου Αγίας Παρασκευής έτους 2018 (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).

Στις 5.30μμ θα ακολουθήσει η 34η Τακτική Συνεδρίαση με θέματα:

  • Έγκριση Οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2016 (ισολογισμός, λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτική Βιβλιοθήκη Αγίας Παρασκευής Μουσείο Αλέκου Κοντόπουλου (εισήγηση: Πρόεδρος Τ. Γκιόκα).

  • Έγκριση ταμειακού απολογισμού Δημοτικής Βιβλιοθήκης Αγίας Παρασκευής Μουσείο Αλέκου Κοντόπουλου οικονομικού έτους 2016.Λήψη απόφασης για την έγκριση του «Κανονισμού Λειτουργίας» του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτική Βιβλιοθήκη Αγίας Παρασκευής Μουσείο Αλέκου Κοντόπουλου (εισήγηση: Πρόεδρος Τ. Γκιόκα).

  • Λήψη απόφασης για την τροποποίηση του «Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας» του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτική Βιβλιοθήκη Αγίας Παρασκευής Μουσείο Αλέκου Κοντόπουλου» (εισήγηση: Πρόεδρος Τ. Γκιόκα).

  • Αναμόρφωση Προϋπολογισμού (4η) οικονομικού έτους 2017 του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Δημοτική Βιβλιοθήκη Αγίας Παρασκευής Μουσείο Αλέκου Κοντόπουλου» (εισήγηση: Πρόεδρος Τ. Γκιόκα).