21 θέματα στο Δημοτικό Συμβούλιο Νικαίας

 

 

Με πλειάδα θεμάτων συνεδριάζει τη Δευτέρα , 11 του μηνός, το Δημοτικό Συμβούλιο Νικαίας. Στην  Ημερήσια Διάταξη της συνεδρίασης , συμπεριλαμβάνοντας 21 θέματα , τα οποία είναι τα εξής :

 1. Έγκριση 3ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Νίκαιας- Αγ.Ιωάννη Ρέντη, έτους 2018.
 2. Έγκριση του σχεδίου της 4ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου Νίκαιας – Αγ.Ιωάννη Ρέντη, οικονομικού έτους
 3. Έγκριση της με αρ.125/17-5-2018 απόφασης του ΔΣ της ΔΗ.Κ.Ε.ΝΙ.Ρ ΝΠΙΔ με θέμα: «Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας των δύο (2) νέων Δομών ΚΔΑΠ που θα λειτουργήσουν στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Ρέντη και στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Νίκαιας».
 4. Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου με τον Αναπληρωτή του για τη συμμετοχή τους στην επιτροπή οριστικής παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση πλατείας στα όρια του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη», Ανάδοχος Τεχνική Εταιρεία Καλλίτεχνος Α.Τ.Ε.
 5. Έγκριση της με αρ. 8/2018 μελέτης με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΝΟΤΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΓΗΜΕΝΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ  ΝΙΚΑΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΛΣΥΛΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ».
 6. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) για το έργο «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ ΣΤΗ ΝΙΚΑΙΑ», αναδόχου εταιρείας: ΕΥΡΥΘΜΟΣ-ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ.
 7. Έγκριση της με αρ.13/2018 μελέτης με τίτλο «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αυλείων χώρων και λοιπών δράσεων» μέσω του προγράμματος μέσω του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II» στον άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων», του Υπουργείου Εσωτερικών.
 8. Διοργάνωση αγοράς των καταναλωτών στο Δήμο Νίκαιας – Αγ.Ιωάννη Ρέντη.
 9. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της εγκατάστασης και λειτουργίας νέας φωτεινής σηματοδότησης στο κόμβο Ατταλείας & Αναλήψεως της Δημοτικής Ενότητας Νίκαιας, του Δήμου Νίκαιας – Αγ.Ιωάννη Ρέντη και υλοποίηση της οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης που τη συνοδεύει.
 10. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη εξώδικου συμβιβασμού μεταξύ του Δήμου Νίκαιας- Αγ.Ιωάννη Ρέντη και των Σαβούρογλου Γιάννη κλπ. (σύνολο 21), σε εκτέλεση της με αρ. Α1045/2011 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά, η οποία κατέστη τελεσίδικη με την με αρ. Α2964/2017 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά.
 11. Έγκριση εποχιακής λειτουργίας της εταιρείας «Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε.» για το χρονικό διάστημα από 1/6/2018 έως 31/7/2018.
 12. Έγκριση α) σύναψης νέας προγραμματικής σύμβασης και των όρων αυτής με το συνημμένο σχέδιο σύμβασης, μεταξύ του Δήμου Νίκαιας – Αγ.Ιωάννη Ρέντη και του Ενιαίου Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής (Ε.Δ.Σ.Ν.Α.) για την υλοποίηση του προγράμματος λειοτεμαχισμού και μεταφόρτωσης ογκωδών και απορριμμάτων πρασίνου, διάρκειας ενός (1) ημερολογιακού έτους ή έως εξαντλήσεως οικονομικού αντικειμένου ποσού ύψους € 17.732,00, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, σε βάρος του Κ.Α. 20.6279.0004 «Υπηρεσίες λειοτεμαχισμού πράσινων ογκωδών απορριμμάτων», μερισμένο σε ποσό ύψους € 14.880,00, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2018, και σε ποσό ύψους € 2.852,00, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% σε βάρος του Κ.Α. του υπό σύνταξη προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2019, β) εξουσιοδότηση του Δημάρχου Νίκαιας – Αγ.Ιωάννη Ρέντη κου Ιωακειμίδη Γεώργιου για την υπογραφή της σύμβασης και γ) ορισμός ως εκπροσώπου του Οργάνου Παρακολούθησης της Σύμβασης  για τον Δήμο Νίκαιας – Αγ.Ιωάννη Ρέντη του Δημάρχου κου Ιωακειμίδη Γεώργιου, με αναπληρωτή του, την Αντιδήμαρχο Καθαριότητας & Ανακύκλωσης κα Μάλαμα Αφροδίτη.
 13. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την επανακατάταξη υπαλλήλου του Δήμου Νίκαιας – Αγ.Ιωάννη Ρέντη, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, λόγω έλλειψης του βασικού τίτλου σπουδών.
 14. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη εξώδικου συμβιβασμού μεταξύ του Δήμου Νίκαιας – Αγ.Ιωάννη Ρέντη και του ΕΔΣΝΑ σχετικά με τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δήμου Νίκαιας – Αγ.Ιωάννη Ρέντη.
 15. Έγκριση της με αρ. 4/18-5-2018 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με θέμα: «Λήψη απόφασης για έγκριση παραχώρησης χρήσης του γηπέδου μπάσκετ του 7ου Γυμνασίου Νίκαιας στον Α.Ο. Ιωνικός Νίκαιας».
 16. Έγκριση Πρωτοκόλλου Καταστροφής Αχρήστων Αντικειμένων της Δημοτικής Ενότητας Νίκαιας & της ΔΗΚΕΝΙΡ ΝΠΙΔ, του Δήμου Νίκαιας – Αγ.Ιωάννη Ρέντη.
 17. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων και εισπραχθέντων σε οφειλέτες του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη.
 18. Διαγραφή χρηματικών ποσών οφειλετών του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη.
 19. Διαγραφή βεβαιωμένου ποσού από χρηματικό κατάλογο για πρόστιμο ανέγερσης αυθαίρετης κατασκευής στο όνομα ΜΟΡΦΟΥΤΣΙΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ – ΜΑΡΙΝΑ.
 20. Διαγραφή χρηματικού ποσού από Κ.Ο.Κ. – Πταισματικές Παραβάσεις οφειλέτου του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη.
 21. Έγκριση χορήγησης άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ» επί της οδoύ Τζαβέλα αρ.5, στο Δήμο Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη.