60 εργαζομένους προσλαμβάνει ο Δήμος Ηρακλείου

Με 32 θέματα συνεδριάζει το απόγευμα το Δημοτικό Συμβούλιο  Ηρακλείου. Αναλυτικότερα:  

 1. Πρόσληψη 55 εργατών καθαριότητας και 5 οδηγών με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών, για κάλυψη εποχιακών αναγκών της Ανταποδοτικού Χαρακτήρα Υπηρεσίας Καθαριότητας με βάση τις διατάξεις του Ν. 2190/1994 .
 2. Προγραμματισμός πρόσληψης έκτακτου προσωπικού για το έτος 2018.
 3. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την Προμήθεια μηχανών καταμέτρησης και ανίχνευσης πλαστότητας χαρτονομισμάτων (απόφαση 236/2018 Οικονομικής Επιτροπής).
 4. Τροποποίηση προγράμματος δράσης 2018, αναμόρφωση προϋπολογισμού εξόδων τρέχοντος οικονομικού έτους 2018 με την εγγραφή νέου Κ.Α. (απόφαση 238/2018 σε Ορθή Επανάληψη, Οικονομικής Επιτροπής.
 5. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού Δήμου Ηρακλείου έτους 2018 για την αποπληρωμή του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΑΠΟ ΤΑΛΩΣ ΕΩΣ ΓΙΟΦΥΡΟ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ – SKATE PARK – ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ» (απόφαση 276/2018 Οικονομικής Επιτροπής).
 6. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2018 (απόφαση 277/2018 σε Ορθή Επανάληψη, Οικονομικής Επιτροπής).
 7. Τακτοποίηση χρηματικού υπολοίπου και Κ.Α. Εσόδων 32. – Κ.Α. εξόδων 8511 και αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2018 (απόφαση 278/2018 Οικονομικής Επιτροπής).
 8. Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2018 του τμήματος Προϋπολογισμού (απόφαση 279/2018 Οικονομικής Επιτροπής.
 9. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού Δήμου Ηρακλείου έτους 2018 για την αποπληρωμή του έργου «Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2018 του τμήματος Προϋπολογισμού (απόφαση 284/2018 Οικονομικής Επιτροπής).
 10. Έγκριση των Πρωτοκόλλων Παραλαβής Παρεχόμενων Υπηρεσιών α) για τη διακίνηση φακέλων και δεμάτων που έγινε από το ΒΡΥΣΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜ. (CRETA COURIER) β) για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες που έγιναν από τα Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε.
 11. Διακανονισμός οφειλών δημοτών.
 12. Μεταφορά ημερομηνιών λήξης βεβαιωμένων οφειλών .
 13. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Κρήτης, Τ.Ε.Ι. Κρήτης και 24 Δήμων της Κρήτης με τίτλο «Έρευνα – μελέτη σκοπιμότητας για την εφαρμογή του μέτρου του ενεργειακού συμψηφισμού (Net – Metering) και του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού (Virtual Net-Metering).
 14. Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Βελτίωση και ανάπτυξη οδών συνεκτικού τμήματος του οικισμού Σκαλανίου».
 15. Έγκριση υποβολής πρότασης στο πλαίσιο του Ε.Π. «ΚΡΗΤΗ» 2014 – 2020 για την «Κατασκευή νέου Νηπιαγωγείου στο Ο.Τ. 138».
 16. Έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Ανάπλαση και Αναβάθμιση δυτικού παραλιακού μετώπου από Τάλως έως Γιόφυρο – Κατασκευή υδάτινου στοιχείου – Skate Park – Παιδικών Χαρών».
 17. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή Ικάριου Γηπέδου».
 18. Έγκριση 1ης παράτασης για την ολοκλήρωση της μελέτης με τίτλο «Μελέτη πυροπροστασίας δημοτικού πρατηρίου υγρών καυσίμων κίνησης και έκδοση άδειας λειτουργίας του.
 19. Συγκρότηση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου «Ανάπλαση των βασικών οδών πρόσβασης και του περιβάλλοντα χώρου του Πολιτιστικού – Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου – Φάση Α».
 20. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την παραγωγή ψηφιακού δίσκου (cd) της Φιλαρμονικής του Δήμου Ηρακλείου.
 21. Άρση δέσμευσης ιδιοκτησίας με τροποποίηση των ορίων Τοπικού Ρυμοτομικού για την ανέγερση των εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Κρήτης στη θέση Γιοφυράκια του πρώην Δ.Δ. Βουτών Δ. Ηρακλείου και τροποποίηση των χρήσεων γης του εγκεκριμένου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) της πρώην Κοινότητας Βουτών – Γιοφυρακίων στην ίδια θέση (απόφαση 16/2018 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής).
 22. Έγκριση Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ Δήμου – Ε.Σ.Δ.Α.Κ. και Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου για την οργάνωση του συστήματος συλλογής των αστικών τύπου ΑΥΜ (Αποβλήτων των Υγειονομικών Μονάδων).
 23. Έγκριση καταβολής προστίμων μετά από τον τεχνικό έλεγχο του ΚΤΕΟ των οχημάτων του Δήμου μας για το έτος 2017.
 24. Έγκριση συμμετοχής στην υποβολή αίτησης χρηματοδότησης προς το ΕΙΕΑΔ στο πλαίσιο της υλοποίησης του Προγράμματος «Στέγαση και εργασία για τους άστεγους» του σχεδίου με τίτλο «ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ».
 25. Καταλογισμός αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού προνοιακού επιδόματος.
 26. Τροποποίηση της αρ. 48/2018 απόφασης περί ορισμού Επιτροπών για ην υλοποίηση του προγράμματος επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής (ΤΕΒΑ) για το έτος 2018.
 27. Συνδρομές εφημερίδων και περιοδικών της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης.
 28. Έγκριση μετάβασης της Αντιδημάρχου Ηρακλείου κ. Πλεύρη Αριστέας στην Αθήνα.
 29. Έγκριση μετάβασης του εντεταλμένου συμβούλου του Δήμου Ηρακλείου σε θέματα Τουρισμού κ. Garancini Gian Andrea Paolo στην Αθήνα.
 30. Παραχώρηση χρήσης από μισθωτή δημοτικού ακινήτου (κατάστημα 9 και 10 στο Νέο Κοιμητήριο) σε εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 11 του Π.Δ. 34/95.
 31. Επανακαθορισμός Χερσαίας Ζώνης Λιμένος Ηρακλείου.
 32. Αγωγή άσκησης ενδίκων μέσων κατά μισθωτή καταστήματος –Θ4- Κεντρικής Αγοράς Δήμου Ηρακλείου.