Ειδικό πρόγραμμα αποκομιδής φελιζόλ στη Θεσσαλονίκη

Το πρόγραμμα της εφαρμογής στοχευμένης αποκομιδής EPS (φελιζόλ), μετά από τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκγης.

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, συμβαδίζοντας με τις επιταγές του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων, σύμφωνα με τις οποίες η πρόληψη αποτελεί δράση πρώτης προτεραιότητας στην ιεράρχηση των ενεργειών διαχείρισης των αποβλήτων, προτίθεται να προβεί στην εφαρμογή νέου προγράμματος αποκομιδής φελιζόλ, με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος, επ’ ωφελεία των δημοτών.

Για  τη διαχείριση του φελιζόλ απαιτείται ειδικός εξοπλισμός, με στόχο την απομείωση του όγκου του ανακυκλώσιμου υλικού και για το λόγο αυτό προκρίνεται η αναζήτηση αναδόχου – συνεργάτη, που θα πρέπει να διαθέτει τις απαιτούμενες από τη νομοθεσία άδειες διαχείρισης των συγκεκριμένων υλικών και να πιστοποιεί την τελική διάθεση προς ανακύκλωση των αποβλήτων.

Για την υλοποίηση του προγράμματος, ο Δήμος Θεσσαλονίκης θα απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, μέσω της οποίας θα καθορίζονται οι απαιτούμενοι όροι, ενώ ο ανάδοχος θα επιλεγεί με κριτήριο την αρτιότερη τεχνική προσφορά.

Η αποκομιδή φελιζόλ προτείνεται να εφαρμοστεί στις λαϊκές αγορές, στα γήπεδα, στα ανοιχτά θέατρα και στις κεντρικές αγορές, όπως λ.χ. το Καπάνι και η Μοδιάνο.

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που κατά τη διάρκεια της σύμβασης, δημιουργηθεί στην Ελλάδα Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης για το συγκεκριμένο υλικό, η σύμβαση θα τροποποιηθεί, προς εναρμόνιση με την κείμενη νομοθεσία.