Πρωτοπορεί η περιφέρεια Πελοποννήσου

Πρότυπη για τα εθνικά δεδομένα Μονάδας Διαχείρισης επιδημιολογικών κινδύνων, ίδρυσε και λειτουργεί η Περιφέρεια Πελοποννήσου .

Είναι η πρώτη Περιφέρεια η οποία ξεκίνησε τη λειτουργία τέτοιου Κέντρου παρακολούθησης- οργάνωσης μηχανισμού επαγρύπνησης και ταχείας αντίδρασης για την διαχείριση επιδημιολογικών κινδύνων που προκύπτουν από έντομα διαβιβαστές, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τυχόν νέες προκλήσεις που μπορεί να εμφανιστούν στο μέλλον.

Στόχος της είναι, να αποτελέσει ουσιαστική δομή αναφοράς-οργάνωσης όχι μόνο για τα υφιστάμενα προγράμματα αλλά και για ανάλογα μελλοντικά προγράμματα προστασίας της Δημόσιας Υγείας και της Περιβαλλοντικής Υγείας και Υγιεινής της Περιφέρειας Πελοποννήσου.