Πλήρωναν τέλη και ασφάλιστρα για παροπλισμένα οχήματα στον ΕΔΣΝΑ ;

Η Διοίκηση του ΕΔΣΝΑ κατέγραψε τον στόλο των οχημάτων που διαθέτει ο Σύνδεσμος από την οποία προέκυψε ότι σημαντικός αριθμός οχημάτων ήταν παροπλισμένος και άχρηστος, συνεπώς έπρεπε να αποσυρθεί διότι εκτός της οικονομικής επιβάρυνσης προκαλείτο και περιβαλλοντική επιβάρυνση στον χώρο της ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής όπου και είχε αφεθεί.

Όπως αναφέρει σ΄ανακοίνωσή της , “ κατά τη διάρκεια της διεκπεραίωσης των εργασιών του συγκεκριμένου έργου αντιμετωπίσθηκαν σειρά προβλημάτων και χρονοβόρων διαδικασιών που ξεκινούσαν από τη διαδικασία καταγραφής και τη συλλογή ή επανέκδοση των σχετικών νομιμοποιητικών εγγράφων τους, έως και την υποχρεωτική καταγραφή τους στο Μητρώο Κρατικών Οχημάτων, αφού πρώτα ξεπεράστηκε το εμπόδιο του διπλού ΑΦΜ του Συνδέσμου.

Πλέον έχει συσταθεί φάκελος για κάθε όχημα, που περιλαμβάνει όλα τα νομιμοποιητικά του έγγραφα (στα περισσότερα δεν υπήρχαν) καθώς και φωτογραφίες.

Τέλος αφού λήφθηκαν οι απαιτούμενες εγκρίσεις είναι σε εξέλιξη η διαδικασία μετακίνησής τους στις εγκαταστάσεις του ΟΔΔΥ, ενώ επισημαίνεται ότι η εκποίηση των εν λόγω οχημάτων θα αποφέρει επιπλέον οικονομικό όφελος εκτός αυτού που θα προκύψει από τη μη καταβολή τελών κυκλοφορίας και ασφάλιστρων, το οποίο υπολογίζεται σε 50.000 ευρώ ετησίως.

Επίσης η Διοίκηση του ΕΔΣΝΑ , προβαίνοντας στις κατάλληλες ενέργειες, έχει συμπεριλάβει το σύνολο των οχημάτων αλλά και του μηχανολογικού εξοπλισμού της σε τακτικό πρόγραμμα συντηρήσεων ώστε να διατηρείται στο καλύτερο δυνατό επίπεδο που απαιτείται.