Γ. Σγουρός: «Δεν λαφυραγωγείται η Περιφέρεια Αττικής»