Αποφασίζει για νέα σχολικά κτίρια και παιδικές χαρές το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου

 

 

Με 14 θέματα συνεδριάζει την Τρίτη , 18 του μηνός , το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου. Όλα τα θέματα της συνεδρίασης είναι τα εξής:

1 . Λήψη απόφασης έγκρισης της τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος του δήμου έτους 2018, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 3/2018 απόφασης – εισήγησης της Εκτελεστικής Επιτροπής.

 1. Λήψη απόφασης έγκρισης της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του δήμου οικ. Έτους 2018, κατόπιν των υπ’ αριθμ.  299/2018 και 317/2018 αποφάσεων – εισηγήσεων της Ο.Ε.
 2. Λήψη απόφασης έγκρισης της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2018, προκειμένου να διασφαλιστούν οι πόροι για την αποπληρωμή των οφειλών των εργαζομένων στη δομή ΚΔΑΠ του Δήμου, κατόπιν δύο (2) συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής που ματαιώθηκαν.
 3. Λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων που εισηγείται η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής:
  • Έγκριση επιλογής χώρου για την κατασκευή νέας παιδικής χαράς επί της πλατείας Κύπρου, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 55/2018 απόφαση – εισήγηση.
  • Έγκριση επιλογής χώρου για την κατασκευή νέας παιδικής χαράς εντός του αθλητικού Κέντρου «Αγ. Βαρβάρας», σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 54/2018 απόφαση – εισήγηση.
  • Έγκριση επιλογής χώρου για την κατασκευή νέας παιδικής χαράς επί της πλατείας ΣΠΚ, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 53/2018 απόφαση – εισήγηση.
  • Έγκριση συμπληρωματικού – επαναδιατυπωμένου πίνακα θερινών δρομολογίων ΚΤΕΛ, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 57/2018 απόφαση – εισήγηση.
 4. Λήψη απόφασης καθορισμού αποζημίωσης του Προέδρου της ΔΕΠ Α.Ε. ΟΤΑ.
 5. Λήψη απόφασης καθορισμού ειδικοτήτων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8μηνης διάρκειας) μετά την έγκριση τριών (3) ατόμων από το ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α.
 6. Λήψη απόφασης: α. για την υποβολή πρότασης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα» άξονας προτεραιότητας 2 «Προστασία του Περιβάλλοντος – μετάβαση σε μια οικονομία φιλική προς το περιβάλλον» με τίτλο : «Επενδύσεις σε δημόσιες υποδομές πλην υποδομών υγείας για ενεργειακή αναβάθμιση και τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας» και β. έγκριση σχεδίου δράσης ενεργειακής αναβάθμισης κτιριακών υποδομών.
 7. Λήψη απόφασης τροποποίησης όρου της απευθείας ανάθεσης μίσθωσης κτιρίου που θα στεγάσει το 2ο ΕΠΑΛ Πύργου.
 8. Λήψη απόφασης συμπλήρωσης της υπ’ αριθμ.302/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με τίτλο: «Επέκταση του ωραρίου των καθαριστριών των σχολικών μονάδων του Δήμου Πύργου, με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 4368/16.
 9. Λήψη απόφασης για τη μεταφορά του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Πύργου.
 10. Λήψη απόφασης κατανομής ποσού 151.622,22€ (Γ΄δόση έτους 2018) στα ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» και «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων και για τη μισθοδοσία των σχολικών τροχονόμων χρονικού διαστήματος (Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 2018).
 11. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση ή μη της αίθουσας εκδηλώσεων του 4ου Λυκείου Πύργου για την πραγματοποίηση προβών της θεατρικής ομάδας «Δούρειος Ίππος».
 12. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση ή μη του Γυμναστηρίου του 2ου Γυμνασίου Πύργου στο αθλητικό σωματείο πετοσφαίρισης κορασίδων «ΠΥΡΓΕΑΣ».
 13. Λήψη απόφασης για την έγκριση της απευθείας παραχώρησης ή μη κοινόχρηστου χώρου στην Τ.Κ. Ωλένης για την πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων που πραγματοποιηθούν στις 29-9-2018, με ή χωρίς αντίτιμο.