Αποφασίζει ενάντια στους πλειστηριασμούς ο δήμος Χαιδαρίου

 

Με 13 θέματα συνεδριάζει σήμερα Τρίτη 15 του μηνός , το Δημοτικό Συμβούλιο Χαιδαρίου , με τα εξής θέματα :

 1. Αιτήματα Κατοίκων
 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τους πλειστηριασμούς στους Δήμους.
 3. Έγκριση τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Έτους 2018.
 4. Έγκριση τροποποίησης Ετήσιου Προγράμματος Δράσης Έτους 2018.
 5. Έγκριση 4ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2018.
 6. Έγκριση τροποποίησης της με αρίθμ. 225/2016 απόφασης Δ.Σ. με θέμα «Έγκριση δυναμικότητας των Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Χαϊδαρίου»
 7. Έγκριση ή μη κοπής δένδρου στα όρια αρμοδιότητας του Δήμου μας. (σχετ: 37-38/2018 απ. ΕΠΖ).
 8. Λήψη απόφασης σχετικά με τη διαγραφή ή μη χρεών σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν.3463/2006 (Δημοτικός Κώδικας).
 9. Λήψη απόφασης σχετικά με τη διαγραφή ή μη οφειλών διοικητικών προστίμων από παραβάσεις του Κανονισμού Καθαριότητας.
 10. Έγκριση υποβολής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής του Δήμου Χαϊδαρίου, στην με αριθμ. πρωτ.: 3777/2-05-2018 πρόσκληση ενδιαφέροντος, στο πρόγραμμα χρηματοδότησης του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ με σκοπο την ίδρυση νέων τμημάτων βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας.
 11. Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΠΑ.Λ & Ι.Ε.Κ. του Υπουργείου Παιδείας, ΕΠΑ.Σ & Ι.Ε.Κ του Ο.Α.Ε.Δ) για την απασχόληση στο Δήμο μας κατά το σχολικό έτος 2018- 2019.
 12. Έγκριση οριστικών πρωτοκόλλων παραλαβής- καλής εκτέλεσης υπηρεσιών της αρμόδιας επιτροπής του Δήμου μας.
 13. Έγκριση κατανομής και διάθεση πίστωσης (επιχορήγησης του ΥΠ.ΕΣ. – Β΄ κατανομή 2018) στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης , για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών τους. 14. Ανάκληση της με αριθμ.: 88/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβούλιου.