Αποφασίζει προσλήψεις το Δημοτικό Συμβούλιο Ιωαννίνων

Την ερχόμενη Παρασκευή στις δύο το μεσημέρι θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Ιωαννίνων.Όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, είναι τα εξής :
1. Συγκρότηση Επιτροπής Δημοτικής Πινακοθήκης.
2. Συγκρότηση Επιτροπής Τουριστικής Προβολής & Ανάπτυξης.
3. Συγκρότηση Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών.
ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Εισηγητής: κ. Ι. Μπενέκος, Διευθυντής
4. Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου στην Σκουτελιά Παρασκευή του Δημητρίου.
ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Εισηγητής: κ. Σωτ. Σπυριδάκης, Διευθυντής
5. Αποδοχή Επιχορήγησης του Υπ. Εσωτερικών για την «Καταβολή εκλογικής αποζημίωσης των υπαλλήλων του Δήμου που συμμετείχαν στην προπαρασκευή και διεξαγωγή των Εθνικών Εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019».
ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
Εισηγήτρια: κ.Σταμ. Κουμπούρη, Διευθύντρια
6. Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την Ανακοίνωση – Πρόσκληση του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου που αφορά στη Μ.Π.Ε. του έργου (Υποκατηγορία Α2, ομάδα 7η, α/α 1): «Λειτουργία και επέκταση πτηνοτροφικής μονάδας, 20.000 πτηνών πάχυνσης (αύξηση δυναμικότητας από 10.000 πτηνά πάχυνσης σε 20.000 πτηνά), εγκατεστημένη στη θέση «Ράχες», της Τ.Κ. Αμπελιάς του Δ. Ιωαννιτών».
ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Εισηγήτρια: κ.Καλλ. Ζηκίδου, Διευθύντρια
7. Αποδοχή της αριθμ. 839/02-10-2019 απόφασης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με τίτλο «Τροποποίηση των 57 Πράξεων της Πρόσκλησης με τίτλο: «Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες και Παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2018-2019», στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το ΤΕΒΑ/FEAD 2014-2020”».
ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Εισηγητής: κ. Ορ. Μπρίκος, Διευθυντής
8. Χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης δικτύων Ηλεκτρονικών Τηλεπικοινωνιών στην εταιρεία VODAFON-PANAFON Α.Ε. (πάροχος) και με Ανάδοχο εκσκαφής την εταιρεία ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ με δ.τ. ΙΝΤΡΑΚΑΤ (επί του οδοστρώματος της οδού Κ. Φρόντζου).
9. Χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης δικτύων Ηλεκτρονικών Τηλεπικοινωνιών στην εταιρεία WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ (πάροχος) και με Ανάδοχο εκσκαφής την εταιρεία ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ με δ.τ. ΙΝΤΡΑΚΑΤ επί του (πεζόδρομου Μ. Αγγέλου, Ζυγομάλλη και Γρ. Σακκά).
ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Εισηγητής: κ. Θεοφ. Τσεκούρας, Διευθυντής
10. Έγκριση προσλήψεων προσωπικού ιδιωτικού ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ μηνών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα.
11. Έγκριση προσλήψεων προσωπικού ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο μηνών για αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών σε ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας.
ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ
12. Ορισμός δύο Δημοτικών Συμβούλων της μειοψηφίας στην Εκτελεστική Επιτροπή.
13. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στο Τοπικό Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας.
14. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στην Επιτροπή Διαχείρισης του Προγράμματος (Ε.Δ.Π.) ΤΑΠΤοΚ-ΕΚΤ στην περιοχή της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) του Δήμου Ιωαννιτών.
15. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στην Επιτροπή Διαχείρισης του Προγράμματος (Ε.Δ.Π.) «Ε.Δ.Π. LEADER 2014-2020».
16. Ανάκληση της αριθ. 410/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
17. Εξουσιοδότηση Δημάρχου για υπογραφή συμβολαίου προσκύρωσης ύστερα από την υπ’ αριθ. 107/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.