Γυναίκες οι 3 στους 4 αντιδημάρχους της Κεχαγιά

Με απόφαση της Δημάρχου Πεντέλης Δήμητρας Κεχαγιά, ορίστηκαν οι τέσσερις Αντιδήμαρχοι με θητεία 6-9-2019 έως και 5-9-2020.
Ως αντιδήμαρχοι ορίστηκαν από τη Δήμαρχο οι:
– Μητροπούλου Γεωργία του Ιωάννη, Δημοτική Σύμβουλο της πλειοψηφίας, ως καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο του Δήμου Πεντέλης, και της μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες Οικονομικών θεμάτων και ιδίως: Την εποπτεία και ευθύνη των Οικονομικών υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των: Προσόδων, ΤΑΠ και Τελών Καθαριότητας-Φωτισμού, Ελέγχου, Δημοτικής Περιουσίας, Ταμειακής Βεβαίωσης Εισπράξεων Κοινοποιήσεων φορολογητέας ύλης, Προϋπολογισμού, Προμηθειών, Λογιστηρίου – Διπλογραφικού, Ταμείου, Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων, καθώς και του Τμήματος κοιμητηρίων.
– Κοσμοπούλου Αναστασία του Δημητρίου, Δημοτική Σύμβουλο της πλειοψηφίας, ως Αντιδήμαρχο Διοικητικών Υπηρεσιών και εξυπηρέτησης πολιτών και της μεταβιβάζει, καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες: Την εποπτεία και ευθύνη των Διοικητικών υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου, της Διεύθυνσης Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών και της Νομικής Υπηρεσίας και του Αυτοτελούς Γραφείου Δημότη καθώς και επί θεμάτων της Δημοτικής Ενότητας Πεντέλης.
– Παλαιοδήμο Άγγελο του Ευαγγέλου, Δημοτικό Σύμβουλο της παράταξης «ΠΕΝΤΕΛΗ 2020 – ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΞΥΠΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΟΛΗ», ως Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών και του μεταβιβάζει, τις καθ’ ύλην τις αρμοδιότητες Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και την εποπτεία και ευθύνη επ’ αυτών.
– Μπούσουλα-Χάνου Αρχοντία του Νικολάου, Δημοτική Σύμβουλο της παράταξης «ΠΕΝΤΕΛΗ 2020 – ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΞΥΠΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΟΛΗ», ως Αντιδήμαρχο Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος και της μεταβιβάζει, τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας και την εποπτεία και ευθύνη επ’ αυτών
Όταν η Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα της ορίζεται να ασκεί η αντιδήμαρχος Γεωργία Μητροπούλου, που αναπληρώνει την Δήμαρχο.
Η Δήμαρχος κα Δήμητρα Κεχαγιά θα προεδρεύει της Οικονομικής Επιτροπής και ορίζει ως μέλη της την Αντιδήμαρχο κα Μητροπούλου Γεωργία και τον Αντιδήμαρχο κ. Παλαιοδήμο Άγγελο.
Η Δήμαρχος κα Δήμητρα Κεχαγιά θα προεδρεύει της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και ορίζει ως μέλη της την Αντιδήμαρχο κα. Κοσμοπούλου Αναστασία και την Αντιδήμαρχο κα. Μπούσουλα-Χάνου Αρχοντία.