Δυο χρόνια μετά τις καταστροφές στην Ελευσίνα εγκρίνουν ακόμη τους όρους …αποκατάστασης

Με δέκα θέματα συνεδριάζει την Τρίτη 15 του μηνός , το Δημοτικό Συμβούλιο Ελευσίνας . Όλα τα θέματα είναι τα εξής:
1. Λήψη απόφασης για τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών και του Δήμου Ελευσίνας & έγκριση των όρων αυτής για την υλοποίηση του έργου: « Aποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Ελευσίνας Περιφερειακής Ενότητας Δ.Αττικής που επλήγη από τις φυσικές καταστροφές της 15ης/11/2017 & 26ης-27ης /6/2018».
2. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. & του 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου: « Συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων Δ.Ε. Μαγούλας».
3. Έγκριση πρακτικών κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής πρωτοκόλλου αφανών εργασιών (ΠΠΑΕ) του έργου: « Aποκαταστάσεις οδών από πλημμύρα στην Δ.Ε. Μαγούλας».
4. Έγκριση πρακτικών κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής πρωτοκόλλου αφανών εργασιών (ΠΠΑΕ) του έργου: « Ανακατασκευή οδών στις Δ.Ε. Ελευσίνας & Μαγούλας».
5. Λήψη απόφασης για την συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών για το έτος 2019 βάσει του Ν. 4412/2016.
6. Λήψη απόφασης για την συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής Δημοσίων Συμβάσεων Παροχής Γενικών Υπηρεσιών για το έτος 2019 βάσει του Ν. 4412/2016.
7. Λήψη απόφασης για παραγραφή αξιώσεων κατά του Δήμου Ελευσίνας.
8. Λήψη απόφασης για την κατανομή της Δ’ Δόσης έτους 2018 στις Σχολικές Επιτροπές Α/Βάθμιας & Β/Βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ελευσίνας.
9. Απαλλαγή από την καταβολή δικαιώματος ταφής.
10. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υλικών προμηθειών & παραλαβή των αντικειμένων των συμβάσεων γενικών υπηρεσιών.