Δόθηκε σε εταιρία η συντήρηση πρασίνου της Καλαμάτας

Υπογραφή σύμβασης για τη συντήρηση πρασίνου και αρδευτικών δικτύων
Ο Δήμαρχος και ο νόμιμος εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας υπέγραψαν σύμβαση για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «Συντήρηση πρασίνου και αρδευτικών δικτύων (2020)», με ποσό σύμβασης 67.662,29 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Αντικείμενο της σύμβασης είναι παροχή υπηρεσιών συντήρησης χώρων πρασίνου του Δήμου Καλαμάτας.
Το πράσινο της πόλης της Καλαμάτας δομείται στην κεντρική ζώνη με όλα τα στοιχεία αστικού πρασίνου (πάρκα, κηπάρια, ανθώνες, νησίδες, χλοοτάπητες), στην περιμετρική ζώνη, που κυρίως περιλαμβάνει εκτεταμένους χλοοτάπητες, νησίδες οδικών αξόνων, και σημειακούς ανθώνες (κόμβος Ασπροχώματος, κόμβος Αρτέμιδος, παραλιακή οδός).
Αντίστοιχοι οργανωμένοι χώροι πρασίνου υπάρχουν και σε άλλες περιοχές στην Δημοτική Ενότητα Καλαμάτας. Η συντήρηση αυτών των χώρων συμπεριλαμβάνεται στο αντικείμενο εργασιών αυτής της παροχής υπηρεσιών και αναφέρονται ως λοιποί χώροι.
Για την ορθή εμφάνιση του πρασίνου, για την λειτουργία του στην δράση των τοπικών και των δημοτικών κοινοτήτων, είτε ως στοιχείο αισθητικό, είτε ως στοιχείο οικολογικό, είτε ως στοιχείο της προσωπικότητας της περιοχής, πρέπει να επιδέχεται την συντήρηση και την βελτίωση του σε τακτά χρονικά διαστήματα με κριτήρια γεωτεχνικά και αισθητικά καθημερινού πολιτισμού.
Ειδικότερα, οι υπηρεσίες οι οποίες πρέπει να παρέχονται αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή της μελέτης. Οι βασικές εργασίες συντήρησης των οργανωμένων χώρων πρασίνου είναι το κούρεμα των χλοοταπήτων -αφού πρώτα καθαριστεί ο χώρος από σκουπίδια, η άρδευση, η μηχανική ζιζανιοκτονία, τα χλωρά κλαδέματα και τα κλαδέματα θάμνων.
Η παροχή υπηρεσιών αρχίζει με την υπογραφή του συμφωνητικού και θα ολοκληρωθεί σε 12 μήνες ή με την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων εργασιών της μελέτης.