Λήγουν οι αιτήσεις για απαλλαγή δημοτικών τελών

Οι ιδιοκτήτες κενών και μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων μέχρι την Παρασκευή 18 Ιανουαρίου,που είναι και η καταληκτική ημερομηνία, έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση για την απαλλαγή τους από την καταβολή ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού, δυνάμει του άρθρου 222 του Ν. 4555/19-07-2018 (ΦΕΚ 133 Α΄).
Αιτήσεις κατατίθενται στο Τμήμα Εσόδων των δημαρχείων με την προσκόμιση των παρακάτω απαραίτητων δικαιολογητικών:
-βεβαίωση του αρμόδιου διαχειριστή δικτύου (ΔΕΔΔΗΕ) για τη διακοπή ηλεκτροδότησης του ακινήτου
-υπεύθυνη δήλωση του/ων ιδιοκτήτη/ών του ακινήτου περί μη χρήσης και ηλεκτροδότησής του (χορηγείται από την υπηρεσία).