Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο της Θήβας. Τα θέματα


Με επτά θέματα στην Ημερήσια Διάταξη του , συνεδριάζει την Τετάρτη , 9 του μηνός , το Δημοτικό Συμβούλιο Θήβας και συγκεκριμένα με τα εξής :
1. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθ. 1691/9-11-2018 ένστασης των Μαρίας Σπανού – Παναγιώτη Σπανού και Λουκίας Παπαχατζή, κατά της υπ’ αριθ. 271/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
2. Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο : «Κατασκευή συμπληρωματικών κτιρίων διοίκησης του Δήμου Θηβαίων» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης V με τίτλο “Ανέγερση και Επανάχρηση δημοτικών κτιρίων” του Άξονα Προτεραιότητας “Ανέγερση ή/και Αποκατάσταση Δημοτικών κτιρίων” του Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι του Υπουργείου Εσωτερικών.
3. Αποδοχή της τροποποίησης της έγκρισης της πράξης με τίτλο : «Συνέχιση της μελέτης με τίτλο : “Μελέτη για την κατασκευή βιολογικού καθαρισμού και δικτύου αποχέτευσης Δήμου Πλαταιών” (ΠΚ: 2010ΜΠ05630006)» στο πλαίσιο της ΣΑMΠ 066 στο ΠΔΕ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, αποδοχή χρηματοδότησης και ορισμός υπόλογου διαχειριστή.
4. Έγκριση της υπ’ αριθ. 143/2018 απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ Δημοτικός Οργανισμός Θήβας (ΔΟΘ), περί έγκρισης του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης έτους 2019.
5. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών που αφορούν το έτος 2019, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν.4412/2016.
6. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων κατά τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών που αφορούν το έτος 2019, σύμφωνα με το Ν.4412/2016.
7. Κατακύρωση αποτελέσματος διαπραγμάτευσης μετά από άγονο συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια «Λοιπών Μέσων Ατομικής Προστασίας» για τις ανάγκες των Δ/νσεων Περιβάλλοντος- Πρασίνου – Καθαριότητας & Ανακύκλωσης και Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ.Θηβαίων.