Υλοποιεί την κυβερνητική εντολή το Λαύριο για τη μεταφορά των ταμειακών διαθεσίμων του

Παρά τις αντιδράσεις της Αυτοδιοίκησης , ο δήμος Λαυρίου , σπεύδει να υλοποιήσει την κυβερνητικής εντολή για μεταφορά των ταμειακών διαθεσίμων του ,στην Τράπεζα της Ελλάδος .
Σχετικό θέμα περιλαμβάνει η Ημερήσια Διάταξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του , που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 12 του μηνός , Όλα τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, είναι τα εξής :
1. Λήψη απόφασης για την Έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Λαυρεωτικής για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 9Χ9 ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ» συνολικού προϋπολογισμού 390.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) και Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για την παρακολούθηση της Προγραμματικής Σύμβασης.
2. Λήψη απόφασης για άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδας και μεταφορά των πλεοναζόντων ταμειακών διαθέσιμων του Δήμου Λαυρεωτικής.
3. Λήψη απόφασης Επικαιροποίηση της με αριθ. 218/2016 Απόφασης ΔΣ με θέμα: «Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Λαυρεωτικής και της Ανώνυμης Αναπτυξιακής Εταιρείας ΟΤΑ με την επωνυμία «Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.» περί «Κατάρτισης Σχεδίου Δράσης Αειφόρου Ενέργειας και Κλίματος (ΣΔΑΕΚ) και Οργάνωσης και Υλοποίησης Δράσεων Προβολής και Δημοσιότητας» στο πλαίσιο της συμμετοχής του Δήμου στο Σύμφωνο Δημάρχων για το κλίμα και την ενέργεια» βάσει του άρθρου 203 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/19.07.2018) Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. – Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι».
4. Λήψη απόφασης για την αποδοχή της συμμετοχής του Δήμου Λαυρεωτικής στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών.