Ημερίδα για το Ρέμα της Πικροδάφνης

 

«Διαχείριση και Αξιοποίηση ρέματος Πικροδάφνης. Προκλήσεις και Προοπτικές» ήταν το θέμα ημερίδας που διοργάνωσαν μ’ επιτυχία ο Δήμος Αγ. Δημητρίου και το Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων του ΕΛΚΕΘΕ

Η ημερίδα  ήταν μέρος του προγράμματος με τίτλο “Αποτίμηση της Οικολογικής Κατάστασης του ρέματος της Πικροδάφνης και προτάσεις αποκατάστασης, ανάδειξης και διαχείρισής του.

Οι στόχοι του έργου που υλοποιήθηκε από το ΕΛΚΕΘΕ, αφορούσαν στην καταγραφή της οικολογικής κατάστασης του ρέματος Πικροδάφνης, την εκτίμηση της πλημμυρικής επικινδυνότητας και τη χαρτογράφηση τμημάτων του, που μπορούν να αποκατασταθούν ως προς το οικολογικό δυναμικό τους.

Επιπλέον, μέσω του έργου αναγνωρίστηκαν, σε ένα βαθμό, οι ρυπαντικές και υδρομορφολογικές πιέσεις που δέχεται το ρέμα σε όλο το μήκος του και αποτυπώθηκαν συγκεκριμένα μέτρα για την προστασία και αποκατάστασή του. Στο πλαίσιο της επίτευξης των παραπάνω στόχων δημιουργήθηκε βάση δεδομένων για το ρέμα της Πικροδάφνης, η οποία περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα περιβαλλοντικά στοιχεία, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Οδηγία – Πλαίσιο 2000/60 ΕΚ για τη Διαχείριση των Υδάτινων Πόρων στην Περιφέρεια Αττικής.

Κύριος στόχος της ημερίδας ήταν τόσο η παρουσίαση όλων των παραπάνω αποτελεσμάτων του ερευνητικού έργου το οποίο έφερε σε πέρας το ΕΛΚΕΘΕ, αλλά ταυτόχρονα και η επιστημονικές παρεμβάσεις από εισηγητές, ειδικούς από διάφορους φορείς και τομείς που παρουσίασαν εξαιρετικά σημαντικά, ολοκληρωμένα και ενδιαφέροντα στοιχεία, άγνωστα μέχρι τώρα στο ευρύ κοινό, σχετικά με το ρέμα της Πικροδάφνης.