Απέκλεισαν τα ΑμεΑ από τα Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης του ΟΑΕΔ

Ερώτηση προς το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κατέθεσε σήμερα η Βουλευτής Β’ Αθηνών, Κατερίνα Παπακώστα-Σιδηροπούλου, με θέμα τον αποκλεισμό των Ατόμων με Αναπηρία από τα Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης του ΟΑΕΔ, τα οποία χρηματοδοτούνται από τον Λογαριασμό για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση (ΛΑΕΚ).

Η Βουλευτής αναφέρει πως από τα Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις, τα οποία χρηματοδοτούνται από τον ΛΑΕΚ, αποκλείονται τα ΑμεΑ, αν και ως εργαζόμενοι επιχειρήσεων χρηματοδοτούν τον ΛΑΕΚ, με τις κρατήσεις τους.

Συγκεκριμένα, η εγκύκλιος υλοποίησης του ΟΑΕΔ προβλέπει πως ο χώρος όπου υλοποιείται το πρόγραμμα κατάρτισης πρέπει να πληροί συγκεκριμένες προδιαγραφές. Μεταξύ των προβλεπομένων για τις ιδιόκτητες ή ενοικιαζόμενες αίθουσες απαιτείται η επαρκής επιφάνεια, ανάλογη με τον αριθμό καταρτιζομένων, να μην πρόκειται για υπόγεια αίθουσα, να υπάρχει καλός αερισμός, επαρκής χώρος διαλείμματος, ο απαραίτητος εκπαιδευτικός εξοπλισμός και να τηρούνται οι απαραίτητες προδιαγραφές υγιεινής και ασφάλειας.

Η Κατερίνα Παπακώστα υπογραμμίζει πως δεν γίνεται καμία αναφορά στην προσβασιμότητα των ΑμεΑ, στην διασφάλιση συνθηκών Υγιεινής και στην κάλυψη θεμάτων Πυροπροστασίας. Επίσης, οι συγκεκριμένες προϋποθέσεις δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με αυτές που αφορούν στην κτιριολογική υποδομή φορέων εκπαίδευσης και κατάρτισης και που προβλέπονται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Η Βουλευτής σημειώνει, πως ήδη Σύλλογοι ΑμεΑ έχουν καταγγέλλει το γεγονός πως εργαζόμενοι, οι οποίοι είναι άτομα με αναπηρία δεν έχουν την δυνατότητα συμμετοχής στα συγκεκριμένα προγράμματα κατάρτισης, παρόλο που είναι δικαιούχοι.

Η Κατερίνα Παπακώστα ρωτά την αρμόδια Υπουργό αν είναι ενήμερη για τον αποκλεισμό των εργαζομένων Ατόμων με Αναπηρία από τα προγράμματα κατάρτισης εργαζομένων, τα οποία χρηματοδοτούνται από τους πόρους του ΛΑΕΚ και διαχειρίζεται ο ΟΑΕΔ, και για ποιο λόγο επιτρέπει την υλοποίηση σχετικών προγραμμάτων σε μη πιστοποιημένες από τον ΕΟΠΠΕΠ δομές και σε χώρους που δεν διασφαλίζουν την προσβασιμότητα σε ΑμεΑ. Ζητά, επιπλέον, να ενημερωθεί για τον αριθμό των προγραμμάτων που υλοποιήθηκαν σε μη πιστοποιημένες δομές στα πλαίσια του προγράμματος ΛΑΕΚ των ετών 2015, 2016, 2017 και σε ποιούς Νομούς συνέβη αυτό. Τέλος, η Κατερίνα Παπακώστα ζητά να ενημερωθεί πώς θα αντιμετωπιστεί το πρόβλημα και πώς θα αξιοποιηθούν οι πόροι του ΛΑΕΚ διασφαλίζοντας την ισότιμη συμμετοχή όλων των εργαζομένων στα προγράμματα κατάρτισης.

ΕΡΩΤΗΣΗ
Όλη η ερώτηση έχει ως εξής :

ΠΡΟΣ: Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

ΘΕΜΑ: Αποκλεισμός Ατόμων με Αναπηρία από τα Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης του ΟΑΕΔ που χρηματοδοτούνται από τον ΛΑΕΚ (Λογαριασμός για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση)

Στα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις που χρηματοδοτούνται από τον ΛΑΕΚ (Λογαριασμός για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση) και ειδικότερα στο Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις, αποκλείονται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εγκύκλιο του ΟΑΕΔ, τα Άτομα με Αναπηρία, αν και ως εργαζόμενοι επιχειρήσεων χρηματοδοτούν με τις κρατήσεις τους, τον ΛΑΕΚ.
Ειδικότερα, στην σχετική εγκύκλιο υλοποίησης του ΟΑΕΔ των προγραμμάτων, προβλέπεται ότι ο χώρος που υλοποιείται το πρόγραμμα κατάρτισης θα πρέπει να έχει τις κάτωθι προδιαγραφές:
Α) σε πιστοποιημένες δομές των ανωτέρω Κέντρων Δια βίου Μάθησης ή σε ενοικιαζόμενες από τα ΚΕΚ πιστοποιημένες δομές.
Β) σε σχολικές αίθουσες που λειτουργούν, σύμφωνα με τις διατάξεις της με αρ. 9.16031/οικ. 3.2815/10.9.2009 (ΦΕΚ 1999/Β’/15.9.1999) ΚΥΑ, εφόσον αυτές παραχωρηθούν νομίμως προς τούτο.
Γ) Σε ιδιόκτητες ή ενοικιαζόμενες αίθουσες των Φορέων Εκπροσώπησης των Εργοδοτών και των εργαζομένων που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
– Έχουν επαρκή επιφάνεια ανάλογη με τον αριθμό των καταρτιζομένων
– Δεν είναι υπόγειοι
– Διαθέτουν καλό αερισμό
– Έχουν επαρκή χώρο διαλείμματος
– Διαθέτουν τον απαραίτητο εκπαιδευτικό εξοπλισμό κλπ
– Διαθέτουν τις απαραίτητες προδιαγραφές υγιεινής και ασφάλειας
Οι συγκεκριμένες προδιαγραφές της τρίτης περίπτωσης που περιγράφονται στην εγκύκλιο του ΟΑΕΔ, δεν προβλέπουν την προσβασιμότητα των Ατόμων με Αναπηρία, την διασφάλιση συνθηκών Υγιεινής αλλά και την κάλυψη θεμάτων Πυροπροστασίας. Επίσης είναι ασαφείς, δεν πιστοποιούνται από επαγγελματίες μηχανικούς. Περιγράφουν ουσιαστικά πλαίσιο διακρίσεων εις βάρος των ΑμεΑ.
Επίσης δεν συνάδουν με τις προϋποθέσεις που αφορούν την κτιριολογική υποδομή φορέων εκπαίδευσης και κατάρτισης που προβλέπονται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Καταγγελίες από Συλλόγους ΑμεΑ αναφέρουν ότι δεκάδες εργαζόμενοι ΑΜΕΑ δεν έχουν την δυνατότητα συμμετοχής στα συγκεκριμένα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων αν και είναι δικαιούχοι.
Κατόπιν τούτων ερωτάται η κα Υπουργός:
1. Γνωρίζετε για τον αποκλεισμό των εργαζομένων Ατόμων με Αναπηρία από τα προγράμματα κατάρτισης εργαζομένων που χρηματοδοτούνται από τους πόρους του ΛΑΕΚ (πόροι εργαζομένων και εργοδοτών) και διαχειρίζεται ο ΟΑΕΔ;
2. Για ποιό λόγο επιτρέπετε την υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων σε μη πιστοποιημένες από τον ΕΟΠΠΕΠ δομές και σε χώρους που δεν διασφαλίζουν την προσβασιμότητα των Ατόμων με Αναπηρία, ενώ δεν διασφαλίζουν επίσης συνθήκες κτιριολογικές και Υγιεινής-Ασφάλειας;
3. Πόσα προγράμματα κατάρτισης υλοποιήθηκαν σε μη πιστοποιημένες δομές στα πλαίσια του προγράμματος ΛΑΕΚ των ετών 2015, 2016, 2017 και σε ποιους Νομούς;
4. Τι θα πράξετε για την αντιμετώπιση του προβλήματος, την ουσιαστική αξιοποίηση πόρων του ΛΑΕΚ διασφαλίζοντας την ισότιμη συμμετοχή όλων των εργαζομένων στα προγράμματα;