«Πάρτι»  σε « αναπλάσεις» των Δήμων- Περιφερειών   με « φουσκωμένους»  προυπολογισμούς και στημένους διαγωνισμούς καταγγέλλει ο ΣΑΤΕ

anaplasi-thibon

Σκάνδαλο τεραστίων διαστάσεων  , με ζημία δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ  του δημοσίου , καταγγέλλει ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος  Τεχνικών Εταιρειών (Σ.Α.Τ.Ε.), στις περιβόητες « αναπλάσεις»  των Δήμων  και των Περιφερειών .

Σύμφωνα με επείγον έγγραφο του υπουργού Εσωτερικών , κ. Ντινόπουλου , προς τους Γενικούς Γραμματείς των Αποκεντρωµένων  ∆ιοικήσεων , στο οποίο επικαλείται τις καταγγελίες του ΣΑΤΕ , σε πολλούς διαγωνισμούς περιέχονταν , με ευθύνη των Περιφερειών και  Δήμων , που συνέταξαν τις  σχετικές μελέτες , «απαράδεκτοι και καταχρηστικοί όροι» . Αποτέλεσμα αυτού ήταν να είναι στην ουσία  «φωτογραφικοί» οι διαγωνισμοί και « φουσκωμένοι» οι προυπολογισμοί των έργων αυτών .

Το « χορό» των εκατομμυρίων ευρώ , που  παρά την κρίση που βιώνει η χώρα και σχεδόν το σύνολο των πολιτών της , είχαν στήσει  « τρωκτικά» στους Δήμους και τις Περιφέρειες , αποκομίζοντας τεράστια οφέλη , οφείλει  η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εσωτερικών να παραπέμψει προς έρευνα και καταλογισμό –ποινικών και άλλων- ευθυνών στις αρμόδιες αρχές

Ειδικότερα , ο ΣΑΤΕ  κατήγγειλε στον υπουργό ότι , « σε σειρά έργων αναπλάσεων  δήµων, (κυρίως όπου περιγράφονται ιστοί φωτισµού και φωτιστικά σώµατα, ψυχροί κυβόλιθοι  κ.λ.π.) η αναγραφή εξειδικευµένων όρων και προϋποθέσεων σε ότι αφορά τις τεχνικές  προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν συγκεκριµένα προϊόντα είχε σαν αποτέλεσµα να γίνεται  ευµενής διάθεση στη προµήθεια προϊόντων µιας εταιρείας – προµηθευτή που δεν παράγονται  πουθενά αλλού στην Ευρώπη µε συνέπεια, λόγω έλλειψης ανταγωνισµού, οι τιµές να είναι υπερβολικά υψηλές αποβαίνοντας σε βάρος του ∆ηµοσίου συµφέροντος και του υγιούς ανταγωνισµού και της διαφάνειας».

Το υπουργείο « υπενθυμίζει» ότι  η εισαγωγή φωτογραφικών διατάξεων στις διακηρύξεις, σε ότι αφορά τις τεχνικές προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν συγκεκριµένα προϊόντα, απαγορεύεται αυστηρά  τόσο από τις διατάξεις του Εθνικού ∆ικαίου (άρθρο 40 του ν.4281/2014, άρθρο 26 του π.δ.59/2007  και άρθρο 53 του π.δ.60/2007), όσο και από τη Κοινοτική Νοµοθεσία (άρθρο 23 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ και άρθρο 34 της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ).

Ακόμη επισημαίνει την πάγια θέση του , που είναι , «  αφενός µεν να αποφεύγεται  οπωσδήποτε κατά τη σύνταξη των διακηρύξεων και έγκριση των τευχών δηµοπράτησης των  δηµοτικών έργων, η πρόβλεψη προϊόντων συγκεκριµένης κατασκευής ή προέλευσης, καθώς και η  αναγραφή εξειδικευµένων όρων και προϋποθέσεων, που κατευθύνουν το διαγωνισµό σε ορισµένο  κύκλο υποψηφίων αναδόχων, αφετέρου δε να τηρούνται οι διατάξεις του Εθνικού και Κοινοτικού  ∆ικαίου, εξασφαλίζοντας κατ’αυτό το τρόπο την ισότιµη πρόσβαση στους προσφέροντες και τη

δηµιουργία συνθηκών υγιούς ανταγωνισµού και διαφάνειας