Σε τροχιά ανάπτυξης η Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.

ragkousis - kede

Συνήλθε, στα Γραφεία της Εταιρίας, ,η Ετήσια Τακτική Συνέλευση της Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. η οποία ενέκρινε  τα αποτελέσματα χρήσης 2012, και  ανανέωσε τη θητεία του Διοικητικού Συμβούλιου  για την διετία 2013-2015.

Σύμφωνα με την εισήγηση του Προέδρου  του Δ.Σ. κ. Δημήτρη Καλογερόπουλου, Δημοτικού Συμβούλου Αιγιαλείας, τ. Δημάρχου, τα ολικά αποτελέσματα της εκμεταλλεύσεως (κέρδη) ανήλθαν σε ευρώ 103.621,83 και τα ολικά κέρδη χρήσεως, όπως εμφανίζονται στην κατάσταση του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως ανήλθαν σε ευρώ 36.296,00 (κέρδη).

Η εταιρεία στη χρήση 2012 παρουσίασε κέρδη.

Στόχος  της διοίκησης της εταιρείας για το 2013 είναι να κατακτήσει, στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τη θέση της ως:

 • Εργαλείο υποστήριξης της τοπικής οικονομικής ανάπτυξης
 • Εργαλείο προώθησης της χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στην λειτουργία των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού

Η Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. επιδιώκει να προσφέρει καινοτόμες αλλά και πρακτικές λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αξιοποιώντας το κατάλληλα καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό της και δημιουργώντας ισχυρές σχέσεις συνεργασίας.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ  ΤΗΣ Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε είναι :

 1. Υποστήριξη της υλοποίησης ανταποδοτικών αναπτυξιακών έργων  των Δήμων  και Περιφερειών
 2. Υποστήριξη της Αυτοδιοίκησης στην υλοποίηση έργων ΕΣΠΑ
 3. Υποστήριξη στην ενσωμάτωση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στους Δήμους και Περιφέρειες
 4. Υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων ως τελικός δικαιούχος

Το Διοικητικό Συμβούλιο, για την περίοδο 2013-2015, που έλαβε από την Γενική Συνέλευση την εντολή να υλοποιήσει το στρατηγικό σχέδιο της Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.  αποτελείται από:

 • Καλογερόπουλος Δημήτριος, Δημοτικός Σύμβουλος Αιγιαλείας, Μέλος Δ.Σ. ΚΕΔΕ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

 • Μουράτογλου Ιωάννης, Δημοτικός Σύμβουλος Έδεσσας, Δημοτικός Σύμβουλος Έδεσσας, Μέλος Δ.Σ. ΚΕΔΕ, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
 • Zαφειρόπουλος Γρηγόρης, Περιφερειακός Σύμβουλος Αττικής, Μέλος ΔΣ της ΕΝ.ΠΕ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.
 • Ραγκούσης Στάθης, τ. δημ σύμβουλος Αμαρουσίου, ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Μέλη Δ.Σ.

 • Γιαννακόπουλος Βασίλης, Δημοτικός Σύμβουλος Αγίας Παρασκευής, Μέλος ΔΣ ΠΕΔΑ
 • Δρίκος Γεώργιος, Δήμαρχος Μάνδρας – Ειδυλλίας
 • Καρπέτας Μιλτιάδης, Δήμαρχος Μεταμόρφωσης
 • Κοκκίνης Αθανάσιος, τ. Μέλος Νομαρχιακής Επιτροπής Μαγνησίας
 • Παπανίκος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος ΔΣ ΤΠ&Δ
 • Σταθόπουλος Ιωάννης, Δημοτικός Σύμβουλος Αγίας Παρασκευής
 • Φιλλιπάτος Δημήτρης, Δημοτικός Σύμβουλος Αιγιαλείας
 • Χειβιδόπουλος Αναστάσιος, Αντιπεριφερειάρχης Αργολίδας, Μέλος ΔΣ της ΕΝ.ΠΕ.